KiwiSDR on Izhevsk city
KiwiSDR: SDR on Izhevsk city
Izhevsk, Russia | Grid: LO66ou, ASL: 30m, [map]